Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                                  Kalendarz imprez sportowych Zima  2022/2023

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************

 

Dzień dobry 
Już niedługo bo 4 lutego 2023 r. startujemy z XLV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH, PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM na Kasprowym Wierchu
Kilka ważnych informacji
1. Zapisy ze względów logistycznych możliwe będą tylko do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59
Link do zapisów
www.pomiarczasu.pl/xlv-szkolna-liga-sportow-zimowych/
2. Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych i POTWIERDZEŃ na zakup biletów
czynne będzie:
piątek 3 lutego 2023 r. w godz. 8:00 – 15:00 w budynku na stadionie Orkana - ul. Orkana 6 (vis a vis sklepu Carrefour ,powyżej kina Sokół)
sobota 4 lutego 2023 r. w godz. 7:00 – 7:30 tylko dla zawodników, którzy nie będą mogli odebrać w piątek numerów startowych i potwierdzeń na zakup biletów.

3. Zakup biletów możliwy będzie za okazaniem specjalnych POTWIERDZEŃ otrzymanych w biurze zawodów !!!
Cena biletu dla zawodnika 110 zł + 10 zł kaucja zwrotna

4. Bilety będzie można kupić
3 lutego 2023 r. w biurze obsługi klienta PKL dolna stacja kolei na Gubałówkę
lub gdy zawodnik nie będzie mógł zakupić w tym dniu to 4 lutego 2023 r. w wyznaczonej kasie PKL Kuźnice w godzinach pracy biura zawodów (7:00-7:30)
Rodzice –kibice mogą kupić skipas na wyjazd koleją do godz. 9:00 według cennika, 3 lutego 2023 r. w biurze obsługi klienta PKL dolna stacja kolei na Gubałówkę – uwaga ilość miejsc ograniczona!!!
5. Wyjazd koleją na Kasprowy Wierch 7:40 – 8:00
6. Oglądanie trasy 8:00 – 8:50
7. Start zawodników 9:00
8. Zakończenie zawodów ok. 10:30

 

 

tn puchar 2023 plakat B2 logotypy 29.12 11

XLV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH

PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – ZAKOPANE 2023

link do zapisów :TUTAJ

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
Posiada obywatelstwo polskie.
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Cieszy się nieposzlakowana opinią.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie
Posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy.
Posiada umiejętność samodoskonalenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
Posiada umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania.
Posiada umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.

Wymagania niezbędne:
Znajomość ustaw : Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych , ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
Wiedza z zakresu; funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji imprez sportowych oraz przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych
Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop
Znajomość instrukcji kancelaryjnej i zasad funkcjonowania sekretariatu jednostki budżetowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
przygotowanie kalendarza imprez
organizacja imprez sportowych poprzez:
przygotowanie dokumentacji i sprzętu,
opracowanie i rozesłanie regulaminów zawodów,
przygotowanie i zabezpieczenie obiektów na zawody,
zabezpieczenie obsady sędziowskiej i medycznej,
prawidłowe przeprowadzenie zawodów,
opracowanie wyników i wydanie komunikatów końcowych
zabezpieczenie pełnej dokumentacji zawodów
uporządkowanie sprzętu po odbytych zawodach
pomoc szkołom i innym podmiotom w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych
inne czynności zlecone przez Dyrektora Ośrodka

Informacje dodatkowe :
Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i w terenie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kserokopia dowodu osobistego,
Kopie dyplomu ukończenia studiów, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień,
Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, że korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin składania dokumentów
Ofertę w kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakopanem należy składać osobiście w Ośrodku lub przesłać drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Ośrodka po dniu 26 kwietnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.