Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Ogłoszenie o przetargu korty 2016

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w dzierżawę kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

 Czas trwania dzierżawy – 16 kwietnia 2016 – 31 grudnia 2018

 

 

 

     
OBIEKT CENA WYWOŁAWCZA WADIUM
CZYNSZ ZA 1 ROK
2 korty duże + 2 korty małe + 1 szatnia w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem 6000,00 Pln 1000,00 Pln
     

 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Pekao S.A. Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu.11.04.2016 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu Zakopane

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzierżawca wylicytowanych kortów nie zawrze z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakopanem w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane tel. 182073966 lub 517589080
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę kortów rozpocznie się w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 1400 w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.

 

 Wzór umowy oraz cennik tutaj do pobrania

 Plik RAR nalezy zapisac a potem dopiero otworzyć

REGULAMIN - WARUNKI

ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji na oddanie w najem kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopane
§ 1
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem na okres 16.04.2016 – 31.12.2018 r.
2. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ul. Orkana 2, oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem www.mosir.zakopane.eu

§ 2
Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najwyższej kwoty opłaty rocznej za dzierżawę obiektu wymienionego w § 1.

§ 3
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1000 zł. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 11.04.2016 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu
2. Osoba biorąca udział w licytacji winna przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dokument tożsamości.
3. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie

§ 4
Minimalna cena brutto rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 6000 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

§ 5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby:
a/ wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, rodzice i dzieci

§ 6

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor MOSiR Zakopane.

§ 7
1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę obiektu co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§ 8
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny /licytację/ na dzierżawę obiektu wymienionego w § 1
2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawnego za korty dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawnego.
5. Ustala się wysokość postąpienia na kwotę: 100 zł /i jej krotność/
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę rocznej opłaty za korty i ogłasza dane uczestnika licytacji który wygrał przetarg.
7. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
8. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§9
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 1400
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

§ 10
1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał – zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
2. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, a przetarg zostaje powtórzony.

§ 11
1. Dzierżawca wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę dzierżawy.
2. Wzór umowy jest załącznikiem do powyższego regulaminu.

§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem.

Zakopane, dnia 01.04.2016r.