Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Ogłoszenie o Przetargu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

***********************************************************************************************************************************************************************

tn www 1

 

********************************************************************************************************************************************************************* ****************************************************************************

bieg nocny

 

 ZAPISY ON LINE do 20 CZERWCA 2024 TUTAJ

**************************************************************************************  *****************************************************************************

bieg hasiora

 ZAPISY TUTAJ

 ********************************************************************************************************************************************************************

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w najem toalety publicznej w Zakopanem, usytuowanej  w Parku Miejskim, ul. Staszica

 

Czas trwania dzierżawy – trzy lata

TOALETA

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

     w Parku Miejskim, ul. Staszica

 400,00 Pln

       200,00 Pln

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Pekao S.A. Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430   Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu.05.05.2014r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu Zakopane

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Wpłata wadium nie powoduje naliczania  odsetek od zdeponowanej kwoty.

Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty miesięcznej za pierwszy miesiąc dzierżawy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzierżawca  wylicytowanej toalety nie zawrze z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakopanem w wyznaczonym  terminie umowy  dzierżawy.

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane tel. 182073966 lub 517589080

Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę toalet rozpocznie się w dniu 06.05.2014r. o godzinie 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.  

 

REGULAMIN - WARUNKI

 

ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji na prowadzenie toalety w Parku Miejskim ul. Staszica

 

§ 1

 

  1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa toalety w Parku Miejskim ul. Staszica na

 

2. Ogłoszenie o przetargu  umieszczono  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane www.zakopane.eu oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem www.mosir.zakopane.eu 

 

§ 2

 

Celem  ustnego  przetargu nieograniczonego w formie licytacji  jest uzyskanie najwyższej kwoty opłaty miesięcznej za dzierżawę obiektu wymienionego w § 1.

 

§ 3

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 05.05.2014 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu

 

2. Osoba biorąca udział w licytacji winna przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dokument wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

 

3. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych w  regulaminie

 

§ 4

 

Minimalna cena brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 400 złotych

 

§ 5

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby:

 

a/  wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, rodzice i dzieci

 

                                                                     § 6

 

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor MOSiR Zakopane.

 

§ 7

 

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę obiektu  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.

 

§ 8

 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny /licytację/ na dzierżawę obiektu wymienionego w § 1

 

2. Przewodniczący  przekazuje  informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane  uczestników spełniających wymogi.

 

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego za toalety dalsze  postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

5. Ustala się wysokość  postąpienia na kwotę: 100 zł  /i jej krotność/

 

6. Po ustaniu  zgłaszania postąpień  Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę miesięcznej opłaty za toalety i ogłasza dane uczestnika licytacji który wygrał przetarg.

 

7. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Zakopane /parter/ oraz na tablicy ogłoszeń  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

 

8. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia  umowy dzierżawy.

 

§9

 

Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 06.05.2014 r. o godzinie 1200      w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

 

§ 10

 

1. Wadium  wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał – zalicza się na poczet opłaty miesięcznej za pierwszy miesiąc dzierżawy.

 

2. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

 

3. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

 

4. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, a przetarg zostaje powtórzony.

 

§ 11

 

1. Dzierżawca wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kwotę oferowanej miesięcznej opłaty brutto bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu, złożyć do depozytu zabezpieczenie finansowe w wysokości dwumiesięcznej opłaty brutto oraz podpisać umowę dzierżawy.

 

2. Wzór umowy jest załącznikiem do powyższego regulaminu

 

§ 12

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane.

 

Zakopane, dnia 24.04.2014r.

 

 

 

UMOWA - WZÓR

 

zawarta w dniu ………… w Zakopanem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z siedzibą ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane którą reprezentuje:

 

Dyrektor MOSiR                                                                -  Leszek Behounek 

 

z kontrasygnatą Głównego Księgowego                            -  Elżbiety Całki

 

zwanym w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

 

a: ................................................................................................................................................... 

 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...

 

zwanym w dalszej części umowy  „Dzierżawcą”.

 

§  1

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa toalet w Parku Miejskim ul. Staszica

 

§ 2

 

Strony zawierają umowę dzierżawy toalet zgodnie z ich przeznaczeniem

 

§ 3

 

1. Ustala się datę rozpoczęcia działalności toalet na dzień ….05.2014r. 

 

                                                              § 4

 

Wydzierżawiający przekaże dzierżawcy toalety na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.

 

                                                                      § 5

 

1. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu miesięczną opłatę ustaloną w wyniku przetargu w dniu ……. w wysokości zł …………. /słownie złotych: ……………brutto

 

2. Miesięczna opłata jest płatna z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub przelewem na konto Pekao S.A. O/Zakopane 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502

 

§ 6

 

1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia toalet lub ich części    z użytkowania

 

- do 3 dni w miesiącu - bez zwolnienia Dzierżawcy z należnej opłaty miesięcznej,

 

- powyżej 3 dni wyłączenia - stawka opłaty miesięcznej zostanie pomniejszona    

 

  proporcjonalnie do okresu wyłączenia.

 

§ 7

 

1.Dzierżawca ponosi pełne koszty utrzymania i prowadzenia toalet takich jak energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, środki czystości, itp.

 

Dzierżawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkiej staranności w  utrzymaniu toalet  w należytym stanie technicznym, zapewnienia porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz właściwego stanu sanitarnego na obiekcie

 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do pobierania opłaty za toalety nie wyższej niż 2 złote (słownie złotych: dwa) od osoby

 

3. Toalety będą czynne codziennie:

 

-  w okresie od maja do września nie krócej niż w godzinach 10 – 19,

 

-  w okresie od października  do kwietnia nie krócej niż w godzinach 10 - 17

 

4. Dzierżawca płaci kary pieniężne nałożone przez organy administracji publicznej z powodu zaniedbań Dzierżawcy i osób z nim współpracujących.

 

§ 8

 

1. Dzierżawca prowadzi działalność usługową polegającą na użytkowaniu toalet na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za mienie oddane do jego dyspozycji

 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa

 

§ 9

 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy - cennika na własny koszt

 

2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym urządzeń na dzierżawionym terenie

 

§ 10

 

  1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za zgodą obu stron.
  3. Dzierżawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli zaistniały nadzwyczajne okoliczności istotne dla stanu majątkowego Dzierżawcy, które uniemożliwiają mu dzierżawę obiektu. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy skutkuje zakazem uczestnictwa w kolejnych postępowaniach przetargowych dotyczących obiektów MOSiRu Zakopane
  4. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:
    1. gdy przedmiot dzierżawy stanie mu się niezbędny dla realizacji jego zadań własnych lub ujawnią się okoliczności uniemożliwiające dalszą dzierżawę.
  5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dzierżawca narusza warunki umowy, a w szczególności zmieni
  6. Strony przewidują możliwość zmiany warunków umowy w formie aneksu do niej.
  7. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

 

      1) budowy, przebudowy lub remontu przedmiotu umowy.

 

      2) konieczności zajęcia gruntu oddanego w dzierżawę w celu prowadzenia prac  

 

           remontowych, budowlanych lub konserwacji budynków, urządzeń zlokalizowanych na  

 

           sąsiadujących działkach.

 

      4) prowadzenia, remontu lub napraw sieci zlokalizowanych na gruncie wskazanym w § 1,

 

      5) zmiany przepisów prawa uniemożliwiających dzierżawę gruntu wskazanego w § 1.

 

przeznaczenie przedmiotu dzierżawy, będzie poddzierżawiał, podnajmował, użyczał grunt w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zalegać będzie z płatnościami z tytułu czynszu dzierżawnego co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Prawo to wykonuje się przez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.

 

§ 11

 

1. Wydzierżawiający zastrzega prawo do naliczenia Dzierżawcy kar umownych w przypadku:

 

    1) naruszenia warunków umowy – zmianie przedmiotu umowy określonego w §1 – 30% 

 

        opłaty miesięcznej,

 

    2) podnajęcia lub poddzierżawienia wydzierżawionego gruntu opisanego w §1 - 40%  

 

        opłaty miesięcznej,

 

2. W przypadku korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego po wygaśnięciu niniejszej 

 

    umowy Korzystający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości 200%

 

   opłaty miesięcznej określonej niniejszą umową.

 

§ 12

 

Dzierżawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z zabezpieczenia finansowego wniesionego Wydzierżawiającemu w dniu podpisania umowy.

 

§ 13

 

1. W dniu podpisania umowy Dzierżawca wniesie Wydzierżawiającemu zabezpieczenie  

 

    finansowe w wysokości dwumiesięcznej opłaty dzierżawnego w kwocie ……. zł    

 

2. W przypadku powstania zaległości w płatności opłaty miesięcznej za okres co

 

    najmniej dwóch miesięcy, Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do pobrania  

 

   z zabezpieczenia finansowego kwoty równej kwocie zaległości.

 

3.W sytuacji każdorazowego zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego wymienionego 

 

    w ust. 1 Dzierżawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wysokości opisanej w ust 1

 

    w następnym miesiącu płatności opłaty miesięcznej. W razie niespełnienia tego

 

    warunku Wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

4. Kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości równej  

 

   oprocentowaniu rachunku Ośrodka, na którym zostanie umieszczona.

 

5. Po wygaśnięciu umowy albo po jej rozwiązaniu kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona

 

    Dzierżawcy w terminie 7 dni na wskazany przez niego rachunek, za wyjątkiem sytuacji

 

    opisanej w ust. 2.

 

§ 14

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 15

 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby  Wydzierżawiającego.

 

§ 16

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Wydzierżawiającego i jeden dla Dzierżawcy.

 

Wydzierżawiający:                                                               Dzierżawca: