Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - OGŁOSZENIE O PRZETARGU PARK 2022

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

XXVIII SLSL w biegach przełajowych 4 edycja, która miała odbyć się 24.04.2024 zostaje przeniesiona na 22.05.2024

******************************************************************************************************************************************************************

 

 bieg hasiora

 ZAPISY TUTAJ

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w dzierżawę terenu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

 

 

Czas trwania dzierżawy – 30.04.2022 – 29.10.2024

Miejsce

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Park Miejski im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Zakopanem – obok muszli koncertowej

20 m²

10 500,00 zł za 1 rok dzierżawy

(słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset)

Rodzaj prowadzonej działalności:
Obligatoryjnie: rekreacyjno – zabawowa oraz kawiarniano – cukiernicza (napoje, kawa, herbata, ciastka, lody, soki itp.)

W żadnym z obszarów nie dopuszcza się działalności niezgodnej z regulaminem Parku. Prowadzona działalność nie może generować hałasu, nieprzyjemnych zapachów, śmieci i w jakikolwiek sposób zakłócać spokoju użytkowników Parku.
Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy dostęp do energii elektrycznej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Pekao S.A. Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 19.04.2022 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiR Zakopane.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzierżawca wylicytowanego terenu nie zawrze z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakopanem w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane tel. 182073966 lub 517589080
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę w/w powierzchni rozpocznie się w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.

Regulamin przetargu tutaj do pobrania w formacie pdf TUTAJ

 

REGULAMIN - WARUNKI

ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji na dzierżawę terenu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

§ 1
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem na okres 30.04.2022 – 29.10.2024 r.

Teren obok muszli koncertowej o powierzchni 20 m²
Rodzaj prowadzonej działalności:
Obligatoryjnie: rekreacyjno – zabawowa oraz kawiarniano – cukiernicza (napoje, kawa, herbata, ciastka, lody, soki itp.)
2. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2, biuletynie informacji publicznej oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem www.mosir.zakopane.eu

§ 2
1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najwyższej kwoty opłaty za okres dzierżawy terenów wymienionych w § 1.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 (od wadium nie są naliczane odsetki). Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 19.04.2022 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu. Przed wpłatą wadium osoby wyrażające chęć wzięcia udział w przetargu proszone są o wysłanie informacji o rodzaju planowanej działalności na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem weryfikacji czy proponowana działalność jest zgodna z przeznaczeniem obszaru do dzierżawy. Uzyskane informacje nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Osoba biorąca udział w licytacji winna przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dokument wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

§ 3
1. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie
§ 4
Minimalna cena brutto czynszu dzierżawnego za 1 (jeden) rok dzierżawy wynosi:
10 500,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset)

§ 5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, rodzice i dzieci

§ 6

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor MOSiR Zakopane.

§ 7
1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę terenu co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

§ 8
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny /licytację/ na dzierżawę terenu wymienionego w § 1
2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty czynszu dzierżawnego za w/w tereny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawnego.
5. Ustala się wysokość postąpienia na kwotę: 100 zł /i jej krotność/
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę dzierżawy za teren i ogłasza dane uczestnika licytacji który wygrał przetarg.
7. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2
8. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§9
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godzinie:
12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2

§ 10
1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał – zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
2. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, a przetarg zostaje powtórzony.

§ 11
1. Dzierżawca wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę dzierżawy.
2. Wzór umowy jest załącznikiem do powyższego regulaminu.

§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, ul. Orkana 2

 

Zakopane, dnia 06.04.2022 r.